skip to Main Content
0248-708-923 Fax: 0248-708-657 Strada 1 Decembrie 1918 2B, Curtea de Argeș, 115300

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.

Categorii de servicii sociale

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie de scopul serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt :

–       servicii de îngrijire personală;

–       servicii de recuperare/reabilitare;

–       servicii de inserţie/reinserţie socială.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari :

–       copilului şi/sau familiei;

–       persoanelor cu dizabilităţi;

–       persoanelor vârstnice;

–       victimelor violenţei în familie;

–       persoanelor fără adăpost;

–       persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);

–       victimelor traficului de persoane;

–       persoanelor private de libertate;

–       persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;

–       persoanelor cu afecţiuni psihice;

–       persoanelor din comunităţi izolate;

–       şomerilor de lungă durată;

–       aparţinătorii beneficiarilor.

Regimul de asistare

–       servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale pentru copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap; locuinţe protejate pentru persoane cu handicap; centre de integrare prin terapii ocupaţionale pentru persoane adulte cu handicap; adăposturi de noapte pentru persoane adulte; adăposturi de zi și de noapte pentru copii; centre maternale pentru cuplurile mamă – copil/copii;  centre de primire în regim de urgenţă pentru copii; centre pentru victime ale violenţei în familie etc.

–       servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu; cantine sociale; servicii mobile de acordare a hranei; ambulanţa socială etc.

Locul de acordare

Serviciile sociale se acordă:

–       la domiciliul beneficiarului;

–       în centre de zi;

–        în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;

–        la domiciliul persoanei care acordă serviciul;

–       în comunitate.

Regimul juridic al furnizorului de servicii sociale

Serviciile sociale pot fi acordate de

a)  furnizori publici de servicii sociale:

–       structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

–       autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

–       unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

b)  furnizori privaţi de servicii sociale:

–       organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii cu activităţi în domeniul asistenţei sociale);

–       cultele religioase recunoscute de lege;

–        persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;

–       filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;

–       operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege.

Back To Top